Kihon Waza

Tandoku Dosa & Sotai Dosa

 1. Honte Uchi
 2. Gyakute Uchi
 3. Hiki Otoshi Uchi
 4. Kaeshi Zuki
 5. Gyakute Zuki
 6. Maki Otoshi
 7. Kuri Tsuke
 8. Kuri Hanashi
 9. Tai Atari
 10. Tsuki Hazushi Uchi
 11. Dobarai Uchi
 12. Tai Hazushi Uchi

Oyo Waza

Seitei Kata

 1. Tsuki Zue
 2. Suigetsu
 3. Hissage
 4. Shamen
 5. Sakan
 6. Monomi
 7. Kasumi
 8. Tachi Otoshi
 9. Rai Uchi
 10. Seigan
 11. Midare Dome
 12. Ran Ai

©2022 Institute of Budo Studies

Log in with your credentials

Forgot your details?