Shoden

Seiza no Bu

 1. Mae
 2. Migi
 3. Hidari
 4. Ushiro
 5. Yaegaki
 6. Ukenagashi
 7. Kaishaku
 8. Tsukekomi
 9. Tsukikage
 10. Oikaze
 11. Nukiuchi

Batto Ho no Bu – Kihon no Kata

 1. Junto Sono Ichi
 2. Junto Sono Ni
 3. Tsuigekito
 4. Shato
 5. Shihoto Sono Ichi
 6. Shihoto Sono Ni
 7. Zantotsuto

Batto Ho no Bu – Oku no Kata

 1. Zenteki Gyakuto
 2. Tatekito
 3. Koteki Gyakuto
 4. Koteki Nukiuchi

Chuden

Tatehiza no Bu

 1. Yokogumo
 2. Toraissoku
 3. Inazuma
 4. Ukigumo
 5. Oroshi
 6. Iwanami
 7. Urokogaeshi
 8. Namigaeshi
 9. Takiotoshi
 10. Makkoh

Okuden

Iwaza no Bu

 1. Kasumi
 2. Sunegakoi
 3. Tozume
 4. Towaki
 5. Shihogiri
 6. Tanashita
 7. Ryozume
 8. Torabashiri

Tachiwaza no Bu

 1. Yukizure
 2. Tsuredachi
 3. So Makuri
 4. So Dome
 5. Shinobu
 6. Yukichigai
 7. Sodesurigaeshi
 8. Moniri
 9. Kabezoe
 10. Ukenagashi
 11. Itomagoi Sono Ichi
 12. Itomagoi Sono Ni
 13. Itomagoi Sono San

Bangai no Bu

 1. Hayanami
 2. Raiden
 3. Jinrai
 4. Shihogiri (Akumabarai)

Zen Nippon Iaido Renmei

Toho no Bu

 1. Maegiri (Eishin Ryu)
 2. Zengogiri (Mugai Ryu)
 3. Kiriage (Shindo Munen Ryu)
 4. Shihogiri (Suio Ryu)
 5. Kissakigaeshi (Hoki Ryu)

Kumitachi

Tachiuchi no Kata

 1. Deai
 2. Kobushidori
 3. Zetsumyoken
 4. Dokumyoken
 5. Tsubadome
 6. Ukenagashi
 7. Mappo

Tsumeai no Kurai

 1. Hasso
 2. Kobushidori
 3. Iwanami
 4. Yaegaki
 5. Urokogata
 6. Kuraiyurumi
 7. Tsubamegaeshi
 8. Gansekiotoshi
 9. Suigetsuto
 10. Kasumiken
 11. Uchikomi

©2022 Institute of Budo Studies

Log in with your credentials

Forgot your details?