2016 Ryushin Shouchi Ryu Americas Seminar & Examination w/ Yahagi Sensei+

2016 Ryushin Shouchi Ryu Americas Seminar & Examination w/ Yahagi Sensei